S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

 KATALÓG 2024

FLIP katalóg

Prelistovať si katalóg (PDF)
Prelistovať si katalóg (PDF)

  INFORMÁCIE EMAILOM

Špeciálne ponuky, novinky, na Váš
e-mail.

NOVINKY

arr3Medvede nemajú pri našich kontajneroch šancu Znepokojene sledujete správy o výskyte medveďov v okolí obcí a miest? Najmä v chladnejšom období...

KONTAKTY

MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574,
049 51, Brzotín časť Bak
tel: +421 58 73 27 483
meva.sk(a)meva.eu
IČO: 31681051
IČ DPH: SK2020500724

» VOP
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú platné pre internetový obchod www.meva.sk a upravujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou MEVA-SK s.r.o. Rožňava (ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”). Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

PREDÁVAJÚCI

a) Kontaktné informácie

Obchodné meno a sídlo:MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3820V

IČO: 31681051

DIČ: 2020500724

IČ DPH: SK2020500724

E-mail: meva.sk@meva.eu

Web: www.meva.sk

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke kontaktov.

b) Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický krajVrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Odbor výkonu dohľadu, ke@soi.sk tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

KUPUJÚCI

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Z. Občianskeho zákonníka, Zákona č. 108/2024 Zb. Z. o ochrane spotrebiteľa ako aj súvisiacim predpismi v znení noviel.

Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb so spoločnosťou MEVA-SK  s.r.o. Rožňava koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohto odseku  (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, alebo iné registračné číslo, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) „Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP), Reklamačným poriadkom (RP) a Vyhlásením o ochrane osobných údajov (Vyhlásením), zverejnených spoločnosťou MEVA-SK s.r.o. Rožňava na jej internetovej stránke,    potvrdzuje kupujúci, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, RP a Vyhlásením, ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy (objednaním). 

II. Oznámenia spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava ako predávajúceho pred uzatvorením zmluvy

Nasledujúce oznámenia sú určené v plnom rozsahu pre kupujúcich-spotrebiteľov. Pre kupujúcich-podnikateľov platia oznámenia uvedené v tomto článku II, bod 1. až 7.

1. Označenie tovaru a popis hlavných vlastností je k dispozícii na stránke spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava po otvorení daného produktu.

2. Ceny tovarov a služieb sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Jednotlivé ceny nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru. 

3. Zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky  kupujúcim (viď článok III. Objednávka/Kúpna zmluva týchto VOP)

4. Kupujúci môže uhradiť cenu za tovar a služby nasledujúcimi spôsobmi (spôsob platby):

 1. Faktúra – možná len schváleným zákazníkom (to znamená, že kupujúci je evidovaný v databáze spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava a má odsúhlasené platobné podmienky „Faktúra so splatnosťou“).
 2. Vopred – platba bankovým prevodom na účet (to znamená, že po zaevidovaní objednávky bude kupujúcemu vystavená a zaslaná zálohová faktúra)
 3. Hotovosť – platba pri osobnom prevzatí v sídle spoločnosti MEVA-SK (to znamená, ak si kupujúci zvolí osobný odber na prevádzke, môže uhradiť cenu za tovar hotovostnou platbou resp. platobnou kartou, čo sa považuje v tomto prípade za platbu v hotovosti)
 4. Dobierka – platba kuriérovi (nie je možná platba kartou) – (to znamená, že kupujúci uhradí cenu za tovar a služby prepravcovi pri doručení – v tomto prípade nie je možná platba kartou)

5. Kupujúci hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy, konkrétneho prepravcu resp. platobnej metódy, ktorú si kupujúci vybral  z aktuálnej ponuky na internetovej stránke spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava.

6. Nároky kupujúce z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie uvedené v článku IV.( Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť týchto VOP a v Reklamačnom poriadku)

7. Odoslaním objednávky spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava kupujúci tovar záväzne objednáva (uzatvára zmluvný vzťah). Kupujúci má pred odoslaním objednávky možnosť skontrolovať, opraviť, prípadne zmeniť objednávku.

8. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom:

 • prevzatím všetkých častí tovaru alebo okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 • ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodané tovaru.

9. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej forme alebo e-mailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy). Kupujúci môže použiť formulár na dostúpenie od zmluvy uvedený na internetovej stránke spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava, alebo vzor nachádzajúci sa tu. Ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy, považuje sa táto lehota za dodržanú.

10. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak došlo k úplnému poskytnutiu služba a poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným  súhlasom spotrebiteľa,
 • dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • dodanie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar obsahuje logo kupujúceho,  iné informácie podľa požiadaviek kupujúceho atď),
 • dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
 • dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

11. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať na adrese prevádzky MEVA-SK s.r.o. Rožňava, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru alebo prostredníctvom prepravcu alebo poštovej služby. Lehota sa považuje za zachovanú ak bol tovar dodaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

12. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

13. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t.j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia a v stave a hodnote, v ktorej ho prevzal.

14. V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

15. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia.

16. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.

17. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pre tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.

18. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho s reklamáciou na adresu sídla alebo e-mailovú adresu meva.sk@meva.eu. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi). Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť aj platformu zriadenú Európskou komisiou https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

III. Objednávka tovaru/Kúpna zmluva

1. Kupujúci môže objednať tovar z ponuky predávajúceho pomocou nákupného košíka na e-shope  www.meva.sk, prostredníctvom e-mailu uvedenom v článku I a) týchto VOP alebo písomne na našej adrese.

2. Zmluva uzavretá na diaľku prostredníctvom e-shopu

a. Na vytvorenie objednávky cez e-shop je potrebné urobiť jej návrh, v ktorom musia byť uvedené nasledovné údaje:

 1. Informácie o nakupovanom tovare (na e-shope označuje kupujúci produkt, o ktorého kúpu má záujem pridaním prostredníctvom tlačidla „DO KOŠÍKA“.
 2. Informácie o spôsobe dopravy (doručenia), spôsobe platby – výberom z ponúkaných možností zvolí kupujúci
 3. Informácie o vybraných produktoch vložených do košíka, ich cena, DPH, výška ceny za prepravu
 4. Kontaktné údaje kupujúceho – v prípade, že má kupujúci zriadený užívateľských účet, môže realizovať objednávku prostredníctvom tohto účtu, alebo vyplnením údajov (bez užívateľského účtu).  Kontaktné údaje, ktoré kupujúci vyplní sú: meno a priezvisko, e-mail, telefón, ulica a číslo popisné, mesto a PSČ. K dispozícii má kupujúci aj voliteľné údaje a to: firma, IČI, DIČ, IČ DPH. Ak sa dodacia adresa líši od fakturačnej adresy, je potrebné vyplniť aj fakturačné údaje.v. Po zadaní a skontrolovaní správnosti údajov kupujúci potvrdí oboznámenie sa s VOP a akceptovanie týchto VOP (zaškrtnutím políčka „VOP“).
 5. V priebehu tvorby objednávky až do fázy jej vytvorenia môže kupujúci údaje zmeniť alebo opraviť. vii. Stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ kupujúci objednávku vytvorí a objednávka je odoslaná. Tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ nie je možné stlačiť bez predchádzajúceho potvrdenia a súhlasu, že kupujúci bol oboznámený s obchodnými podmienkami a berie na vedomie spracovanie osobných údajov pre účel vybavenia objednávky.

3. Po odoslaní objednávky spoločnosť MEVA-SK s.r.o. Rožňava (okrem automatického potvrdenia z e-shopu) zašle kupujúcemu tlačivo „Objednávka“ z ERP systému, ktoré obsahuje okrem vyššie uvedených informácií aj termín dodania.  Dodacia lehota sa považuje za dodatočne dohodnutú v prípade, že kupujúci nevznesie námietku voči dodacej lehote.

4. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôže predávajúci objednávku potvrdiť, bude predávajúci  kontaktovať kupujúceho a zašle mu ponuku na uzavretie objednávky v pozmenenej podobe oproti pôvodnej objednávke. Objednávka je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy  pozmenenú objednávku kupujúci potvrdí.

5. V prípade, že v rámci e-shopu alebo v objednávke bude uvedená zjavne chybná cena najmä v dôsledku technickej chyby, predávajúci nie je povinní kupujúcemu za túto cenu dodať ani v prípade, kedy kupujúci dostal potvrdenie objednávky. V takejto situácii predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho a zašleme mu ponuku na uzatvorenie novej objednávky. Nová objednávka je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy ponuku kupujúci potvrdí V prípade, že kupujúci ponuku nepotvrdil ani v lehote 3 dní od jej odoslania, je predávajúci oprávnený od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v cene sa považuje napríklad situácia, kedy cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

6. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie v rámci e-shopu môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Pri vytváraní samotnej registrácie je potrebné vyplniť povinné údaje (kupujúci môže vyplniť aj nepovinné údaje). Pri registrácii kupujúci odsúhlasí spracovanie osobných údajov a zadá overovací kód. Po potvrdení registrácie obdrží kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii potvrdenie s prihlasovacím menom a heslom. Zaslané heslo si kupujúci v svojom účte zmení.
 2. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Prístupové údaje je kupujúci povinný chrániť.

7. Cenové a platobné podmienky, výhrada vlastníckeho práva 

 1. Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu a v návrhu objednávky. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri produkte v rámci e-shopu a cenou uvedenou v objednávke sa uplatní cena uvedená v objednávke. V rámci objednávky je tiež uvedená cena za dopravu, prípadne podmienky, za akých je doprava zadarmo.
 2. Celková cena je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
 3. Platbu celkovej ceny je kupujúci povinný uhradiť a to buď pred odoslaním tovaru bankovým prevodom (platba vopred) alebo pri dodaní tovaru v hotovosti (dobierka) alebo v povolenej splatnosti bankovým prevodom (faktúra-ak bola kupujúcemu odsúhlasená) alebo v hotovosti resp. platobnou kartou (pri osobnom odbere v sídle predávajúceho).

8. Výhrada vlastníckeho práva

 1. Pri kupujúcich, ktorými sú spotrebitelia, si predávajúci vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.
 2. Pre kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi platí:

I. Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva) zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny ako aj existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcna predávajúci voči kupujúcemu.

II. Kupujúci je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou.

9. Dodanie tovaru – miesto plnenia

 1. Dodanie tovaru sa realizuje na dodacej adrese, ktorú kupujúci uviedol ako „dodacia adresa“
 2. V prípade, že dodanie je realizované prostredníctvom prepravnej spoločnosti, odovzdáva predávajúci tovar kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar kupujúceho na mieste dodania ním určenom.
 3. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.
 4. Ak je kupujúci podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo predávajúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.
 5. V prípade, že dodanie kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, je realizované prostredníctvom prepravnej spoločnosti, za dodanie je považované odovzdanie tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.
 6. Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom, prevzatím tovaru kupujúcim alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia lebo náhodnej zhoršenej kvality predaného tovaru na kupujúceho už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.
 7. Lehota dodania je individuálna v závislosti od druhu objednaného tovaru. V prípade, ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznou lehotou dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej lehote dodania.


IV. Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť

1. Škody spôsobené pri preprave tovaru:

 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky. Viditeľné škody spôsobené pri preprave musí kupujúci zaznamenať v preberacom protokole u prepravcu. Zákonné práva a povinnosti kupujúceho tým nie sú dotknuté.
 2. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, odporúčame bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky a zjavné škody spôsobené pri preprave dopravcom odporúčame zaznamenať do preberacieho protokolu prepravcu a to z dôvodu zjednodušenia procesu reklamácie. Zákonné práva a povinnosti kupujúceho tým nie sú dotknuté.

2. Práva z vadného plnenia, záruka zodpovednosťa.

 1. Práva zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, sa v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a príslušnými právnymi predpismi (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamačný poriadok sa nachádza tu.
 2. Práva zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky  sa riadia Reklamačným poriadkom a  uplatňujú sa príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka


V. Odstúpenie od zmluvy 

1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení článku II. (Oznámenia spoločnosti MEVA-SK s.r.o. Rožňava pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP a príslušných záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa nachádza tu:

VI. Servis

Predávajúci poskytuje na propán-butánové spotrebiče, ktoré má predávajúci v svojej ponuke,  servisné práce. Kupujúci môže zaslať na vlastné náklady propán butánové spotrebiče do servisného strediska predávajúceho na adresu: MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak, e-mail: baluchova.lenka@meva.sk, kontakt na servisného technika: +421 58 381 38 09Nižšie uvedené ceny nezahŕňajú poplatky za prepravu. 

 1. Základný servis - prvotné preskúšanie spotrebiča, zistenie závady, prečistenie trysky (poprípade plynových rozvodov), skúška tesnosti spotrebiča, výstupná kontrola a nastavenie spotrebiča. CENA – 8,40 s DPH (7 € bez DPH) (cena nezahŕňa použité diely ktoré sa použijú pri oprave)
 2. Stredný servis - základný servis + výmena poškodených a opotrebovaných dielov ako sú napr. tesnenia, trysky, sinter, O - krúžky a pod. CENA – 18€ s DPH (15 € bez DPH) (cena zahŕňa použité diely, ktoré sa použijú pri oprave)
 3. Premium servis - základný servis + stredný servis + výmena poškodených dielov ako sú napr. termopoistka, keramické dosky, výmena horáka, výmena piezo zapaľovania, výmena pádovej poistky, výmena ovládacieho panela spotrebiča, výmena koliesok a poprípade iných poškodených častí spotrebiča. CENA –  36 € s DPH (30 € bez DPH) (cena zahŕňa použité diely, ktoré sa použijú pri oprave).  

VII. Ochrana osobných údajov

Predávajúci zaobchádza s osobnými údajmi zákazníkov získaných online zodpovedne. Ďalšie informácie k téme ochrany osobných údajov sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu.


VIII. Záverečné ustanovenia 

 1. Tieto VOP nadobúdajú činnosť voči zmluvnému partnerovi uzavretím kúpnej zmluvy.
 2. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.) nenesie spoločnosť MEVA-SK s.r.o. Rožňava zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má aj predávajúci právo od zmluvy odstúpiť.

 

 

 

 

MTU3ZD